Fotograf: Krister Back, Älta

Om fisket i Ältasjön

Fiskerätten i Ältasjön är bunden till vissa fastigheter. En del av dessa fastigheter har egna, klart avgränsade, vattenområden.
Andra fastigheter har andelar i samfällda vattenområden. Fiskerättsägarna, f n ca 27 st, utgöres av Stockholms stad, Nacka kommun, ett fastighetsbolag samt ett antal fysiska personer med villafastigheter i Kolarängen.

År 1994 slutfördes (efter ett initiativ av Nacka kommun) bildandet av ett fiskevårdsområde omfattande hela Ältasjön. För förvaltning av fiskevårdsområdet har bildats Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (Fvof), i vilken samtliga fiskerättsägare är medlemmar. Fiskerättsägarna kallas varje år till fiskestämma för beslut enligt Fvof:s stadgar.

Fvof:s syften enligt stadgarna är:

  • att samordna fiskets bedrivande och fiskevården
  • att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt
  • att upplåta fiskerätt till allmänheten

Fvof:s roll kan sägas vara att tillhandahålla fiskerätten och att ha huvudansvaret för fiskevården. Tack vare bildandet av fiskevårdsområdet finns numera förutsättningar för att bedriva en medveten fiskevård i Ältasjön.
Reglerna för fiskets bedrivande finns fastlagda i en fiskeplan. För de fiskerättsägare som är fysiska personer gäller fritt fiske inom vatten som tillhör den egna fastigheten eller det egna skifteslaget. För fiske i annat vatten och för allmänhetens fiske gäller ”Sportfiskekortet”, med de regler som är förenade med detta (se ovan).

Fvof har tillsammans med Föreningen Rädda Ältasjön initierat bildandet av ÄLTENS FISKEKLUBB, vilken i motsats till Fvof är en öppen förening, där alla som är mer eller mindre intresserade av fiske kan vara med.