Stadgar

§ 1. Namn och verksamhet

Klubbens namn är ÄLTENS FISKEKLUBB *.

Klubben, som är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Älta med omnejd, kan anslutas till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och dess Stockholmsdistrikt.

Klubbens verksamhet skall i första hand inriktas mot Ältasjöns Fiskevårdsområde i Nacka och Stockholms kommuner. Verksamheten skall bedrivas i samråd och samarbete med Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening, som upplåter fiskerätt och har huvudansvar för fiskevården i Ältasjön.

Klubben skall verka för att Ältasjön blir en bra resurs för sportfiske och därmed sammanhängande rekreation och friluftsliv.

§ 2. Ändamål

Klubben har till ändamål att

 • Bidraga till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform
 • Befrämja sportfiske, fiskevård och vattenvård
 • I medlemmarnas intresse verka för en ändamålsenlig organisation av fisket och för fiskevattnens rationella utnyttjande
 • Genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdomen, för att därigenom ge den ett ökat utbyte av fritiden
 • Bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område
 • Verka för ökat fiske- och naturvett liksom respekt för andras rätt
 • Verka för ett gott kamratskap mellan klubbens medlemmar och mellan alla fiskeintresserade
 • Befrämja ett gott samarbete med andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevattnen.


§ 3. Medlemskap

Rätt till medlemskap äger varje person som vill stödja klubbens ändamål, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter. Medlemskap är individuellt och löper per kalenderår.

Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss bestämd tid yttra sig i ärendet.

§ 4. Medlemsavgift

Medlem skall för varje år betala medlemsavgift till klubben. Styrelsen beslutar om avgiftens storlek senast i november månad året före det kalenderår avgiften avser. I medlemsavgiften skall ingå sportfiskekort för Ältasjön, gällande för kalenderåret (fiske i Ältasjön kräver giltigt fiskekort).

§ 5. Förvaltning

För handhavande av klubbens angelägenheter skall finnas en styrelse om minst tre ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Älta, Nacka kommun.

Ordföranden väljs vid klubbens årsmöte för en tid av ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljes för en tid av ett eller två år på så sätt att halva antalet ledamöter och suppleanter avgår vartannat år. Ledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt därtill sekreterare och kassör. Styrelsen kan till sig adjungera lämpliga personer.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt, vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Vid styrelsemöten skall föras protokoll.

Klubbens firma tecknas av ordföranden och en ledamot i förening.

Styrelsen tillsätter kommittér, med ansvarig person, i den omfattning den finner erforderligt. Följande arbetsuppgifter skall ingå i ansvarsområdet för någon kommitté:

 • Klubbadministration
 • Information
 • Aktiviteter
 • Tävlingsverksamhet
 • Ungdomsverksamhet
 • Strandvård
 • Bevakning och tillsyn
 • Fiskevård
 • Vattenvård
 • Utbildning

Styrelsen skall upprätta verksamhetsplaner.

§ 6. Revision

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer jämte suppleanter för dessa för tiden fram till nästa årsmöte. Klubbens verksamhets- och räkenskapsår löper fr o m den 1 januari t o m den 31 december (=kalenderår).

§ 7. Klubbmöten

Årsmöte skall hållas årligen under april månad. Extra klubbmöte hålles då styrelsen finner det lämpligt eller då det skriftligen påkallats av minst 10 % av medlemmarna. Vid extra klubbmöte får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligt senast två veckor före mötet och till extra möte senast en vecka före mötet.

Vid årsmöte skall följande punkter behandlas:

 • Val av
  – Ordförande vid årsmötet
  – Sekreterare vid årsmötet
  – Två justeringsmän, tillika rösträknare
 • Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Ersättning till styrelsen och revisorerna
 • Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Tillsättande av valberedning
 • Behandling av inkomna förslag från styrelsen och/eller medlemmarna
 • Övriga frågor

Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet. Rösträtten skall utövas personligen eller genom befullmäktigat ombud. Ingen får utöva rösträtt för mer än en frånvarande medlem. Vid omröstning har varje myndig medlem, som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben, en röst.

§ 8. Motioner

Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut vid årsmötet skall före den 1 mars tillställa styrelsen skriftlig framställan härom.

§ 9. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut med minst 75 % majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande klubbmöten. Minst ett av mötena skall vara årsmöte. Mellan mötena skall minst en månad förflyta.

§ 10. Upplösning

För upplösning av klubben fordras beslut i samma omfattning som stadgas i § 9. Fördelning av klubbens tillgängliga medel skall vid upplösning av klubben ske i enlighet med beslut fattade vid klubbmöten stipulerade i §§ 9 och 10.

*) Tidigare även kallad ”Föreningen Rädda Ältasjöns Sportfiskesektion”

Ovanstående stadgar som PDF