Provfiske

Ältens fiskeklubb har provfiskat Ältasjön varje år sedan 1996. Provfisket omfattar både fisk och kräftor. Genom provfisket inhämtas kunskap om faunans storlek och sammansättning och om dess förändringar över tiden.

Vid fiskprovfisket användes speciella översiktsnät, Norden 12, med 12 olika maskvidder, mellan 5 och 55 mm. Resultaten utvisar att Ältasjön är en fiskrik sjö. Fiskfaunan består främst av mört, abborre, björkna, gärs, gös och gädda.

Gösen inplanterades i Ältasjön åren 1997-2003. Fångsterna visar en ökande trend och tyder på att gösen reproducerar sig i Ältasjön.

Vid kräftprovfisket användes finmaskiga mjärdar. Perioden 1996-2001 ökade fångsten för varje år. År 2002 inträffade ett bakslag, troligen orsakat av det året konstaterad syrebrist och svavelväteförekomst. Åren därefter har fångsterna åter förbättrats, dock förekommer rätt stora variationer mellan åren.

Rapport från fiskprovfisket 1996-2011 (pdf)
Rapport från kräftprovfisket 1996-2005 (pdf)
Totalantal och vikt per art och år 1996-2021 (PDF)
Gösstatistik 1997-2013 (pdf)