Provfiske

I samarbete med Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening har Ältens fiskeklubb provfiskat Ältasjön årligen mellan 1996 och 2022 (med undantag för 2016). Provfisket omfattar både fisk och kräftor. Genom provfisket inhämtas kunskap om faunans storlek och sammansättning, och om dess förändringar över tiden.

Vid fiskprovfisket användes speciella översiktsnät, Norden 12, med 12 olika maskvidder, mellan 5 och 55 mm. De fiskarter som visat sig åtminstone någon gång vid dessa provfisken är Abborre, Björkna, Braxen, Gädda, Gärs, Gös, Mört, Ruda, Sarv och Sutare (10 arter). Antalsmässigt dominerar mört, följt av abborre och björkna/braxen. Fisket är av typ inventeringsfiske, och uppfyller inte kraven på s.k. standardiserat provfiske. Uppgifter från våra fiskprovfisken finns nedan i en pdf- och två excel-filer.

Gös sattes ut i Ältasjön under åren 1997-2003. Av särskilt intresse vid provfisket har varit att se hur denna art utvecklats. Den första gösen visade sig år 2001, sedan har, med undantag av år 2005, gösar fastnat i provfiskenäten varje år. Trenden är ökande fångster, vilket tyder på att gösen reproducerar och förökar sig i Ältasjön.

År 2023 genomförde, på uppdrag av Nacka kommun, Naturvatten i Roslagen AB ett fullständigt standardiserat provfiske med 16 nätansträngningar. Vid detta fiske påträffades även löja. Rapporten från detta fiske finns nedan i form av en pdf-fil.

Vid kräftprovfisket användes finmaskiga mjärdar. Perioden 1996-2001 ökade fångsten för varje år. År 2002 inträffade ett bakslag, troligen orsakat av det året konstaterad syrebrist och svavelväteförekomst. Åren därefter har fångsterna åter förbättrats, dock förekommer rätt stora variationer mellan åren. Uppgifter från perioden 1996-2005 redovisas nedan i en pdf-fil.

Ältasjön, provfiske 1996-2022
Ältasjön, fisklängder 1996-2011
Ältasjön, fisklängder 2012-2022
Ältasjön, kräftprovfiske 1996-2005
Naturvattens provfiske 2023

2024-03-25