Reduktionsfiske

På uppdrag av Nacka kommun har Naturvatten i Roslagen AB utarbetat ”Underlag till lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Ältasjön” (finns som pdf-fil nedan). Bakgrunden är EU:s vattendirektiv, enligt vilket s.k. vattenförekomster ska uppnå god ekologisk status. Enligt Vattenmyndighetens bedömningsnormer har Ältasjön dålig ekologisk status (den sämsta av fem klasser), och föreskriver att sjön ska uppnå god ekologisk status till år 2027. I åtgärdsprogramunderlaget beskrivs Ältasjön som en övergödd sjö som sommartid karakteriseras av kraftiga algblomningar, och tidvis (vid istäckt sjö) allvarlig syrgasbrist. Bedömningen görs med stöd av status avseende växtplankton, vilket sägs vara en följd ett omfattande fosforläckage sommartid från bottnarna till vattenmassan (internbelastning). Reduktionsfiske bedöms vara den metod som är bäst lämpad för åtgärdande av internbelastningsproblematiken. Om åtgärden lyckas och leder till ett klarare vatten, är det risk för att gösen, som trivs i grumliga vatten, missgynnas. Makrofyter (undervattensvegetation) ges möjlighet att breda ut sig över stora delar av de nu kala bottnarna.

Reduktionsfisket inriktas mot karpfisk (braxen, björkna, mört) och kan utföras med trålning, not och/eller bottengarn och ryssjor. Grundprincipen är att minska mängden djurplanktonätande fisk, något som väntas medföra ökad närvaro av betande djurplankton, och därmed ett reducerat växtplanktonsamhälle. Bifångst av rovfisk släpps tillbaka för att bidra till att minska dominansen av karpfisk. Man skriver att för att en biomanipulering ska lyckas, krävs som regel att karpfiskbeståndet reduceras med cirka 80 procent under en tidsperiod av 1-3 år. Fångsten beräknas till ca 23 ton, vilket skulle medföra att ca 170 kg fosfor lyfts ur sjön.

Nacka och Stockholms kommuner planerar att gå vidare för att se om det är möjligt att genomföra reduktionsfiske i Ältasjön, som åtgärd för att tillmötesgå Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status till år 2027.

Ett företag som sysslar med reduktionsfiske är Klara Vatten Sverige AB  www.klaravatten.se

Ältens fiskeklubb har provfiskat Ältasjön sedan år 1996. Läs mer under fliken Fisket i Ältasjön/Provfiske, där vi nu har lagt upp fler uppgifter från våra egna fiskprovfisken. Här finns också en rapport från det standardiserade provfiske Naturvatten i Roslagen AB genomförde år 2023.

Underlag till LÅP Ältasjön, med bilaga

2024-03-25